Lehikoinen's of the world, Lehikoiset


Säännöt

Lehikoisten sukuseura ry

Säännöt

1 § Sukuseuran nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lehikoisten sukuseura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Juuka ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2 § Seuran tarkoitus ja toiminta

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Lehikoisten vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vuorovaikutusta suvun jäsenten kesken sekä kunnioittaa menneiden sukupolvien muistoa.
Sukuseura toteuttaa tarkoitustaan
- järjestämällä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran tarkoitukseen liittyviä tilaisuuksia,
- keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,
- selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä tutkimaan suvun vaiheita,
- harjoittamalla sukuseuran tarkoitusta edistävää julkaisutoimintaa sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon.
Seura voi perustaa rahastoja, toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia.
Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä ja osakkeita. Sukuseuran
tehtäviin ei kuulu suvun jäsenten taloudellinen avustaminen.


3 § Seuran jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sellainen henkilö, joka on kiinnostunut sukuseuratoiminnasta.
Seuran hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.
Jäsenet hyväksyy seuran hallitus. Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella. Seuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.


4 § Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

5 § Sukuseuran nimen kirjoittajat

Sukuseuran nimen kirjoittavat seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § Tilit

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.
Toiminnantarkastajan lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään seuraavan toukokuun kuluessa.


7 § Seuran kokousten koollekutsuminen

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14)
päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8 § Seuran kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä touko-syyskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Seuran kokouksessa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella, ainais-ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.
Päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla ja muiden asioiden osalta päätökseksi tulee
puheenjohtajan kannattama mielipide.


9 § Vuosikokous

Seuran vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
- esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajan lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta
- päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
- vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle
toimikaudelle,
- valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet
- päätetään hallituksen palkkioista ja jäsenmaksuvapaudesta
- valitaan seuraavaksi toimikaudeksi yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varamies
- päätetään toiminnantarkastajan kulukorvauksesta
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


10 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksissa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta. Sukuseuran purkautuessa käytetään varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen. Sukuseuran mahdollinen arkisto on luovutettava Joensuun maakunta-arkistolle tai valtionarkistolle.

11 § Muut määräykset

Kaikessa muussa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain mukaisia määräyksiä.

Joensuu 9.7.2016

 

 

 

 

 

Kirjaudu sisään
Powered by CMSimple_XH

Laskuri